SHOP

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “GIVEAWAY GALOP FEST” (23 - 26 august 2022)    

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfășurarea concursului.

1.    ORGANIZATOR    

Organizatorul concursului este MOONBAZAR UNIVERSAL EVENT SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 6, str. General Ioan Culcer  nr. 40, parter, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3767/2021 si C.U.I. RO 43836957, reprezentata legal prin Andreea Radu, denumit în cele ce urmează “Organizatorul”.    
Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament (denumit in continuare „Regulament”), ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, astfel de modificări vor fi puse la dispoziţia participantilor pe pagina online: https://regatulcailor.ro/blog.

2.    PERIOADA DE DESFĂȘURARE
Concursul se va desfășura în perioada 23 august, de la ora 15:00, până pe 26 august 2022, la ora 18:00. Orice participare înainte sau după acest termen nu se va lua în considerare. Câștigătorii vor fi aleși aleatoriu în maxim 2 ore de la finalizarea concursului prin intermediul website-ului random.org. Se va extrage un număr de doi câștigători în urma verificării îndeplinirii tuturor condițiilor acestui concurs.

3.    LOCUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE
Concursul este organizat şi se desfăşoară exclusiv pe pagina de Instagram: https://www.instagram.com/moonbazar/.
Are drept de participare orice vizitator care îndeplinește toate condițiile de mai jos:
•   Respectă mecanismul concursului (punctul 5);     
•   Este cetățean român sau rezident pe teritoriul României la data înscrierii în concurs și are minim 14 ani împliniți la data participării, indiferent de sex, naționalitate sau religie. Pentru participanții minori, se impune ca aceștia să aibă acordul unui parinte, tutore sau persoană responsabilă legal a acestora.
•   Este de acord cu publicarea numelui lui, în cazul în care este câștigător, pe paginile de Instagram MOONBAZAR ȘI REGATUL CAILOR (https://www.instagram.com/regatulcailor/, https://www.instagram.com/moonbazaar/);    
•   Confirmă că a citit și a înțeles prezentul Regulament și că este de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta.
Se vor valida numai înscrierile utilizatorilor care respectă toate condițiile de participare la concurs. Nu au drept de participare angajații Organizatorului şi rudele de gradul I ale acestora. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare. Dreptul de participare va fi anulat automat în condițiile în care Organizatorul constată tentative de fraudare a concursului.

4.    REGULAMENTUL CONCURSULUI
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării concursului, orice modificare a acestuia intrând în vigoare prin publicarea pe această pagină, care găzduiește în mod oficial regulamentul concursului.

5.    MECANISMUL CONCURSULUI
În data de 23 august 2022, va fi postat concursul pe pagina de Instagram Moonbazar (https://www.instagram.com/moonbazar/) iar participanții trebuie să îndeplinească toți pașii următori pentru a se înscrie în concurs:     
•   Să dețină un cont de utilizator pe site-ul Instagram.com;
•   Să dea FOLLOW la paginile de Instagram regatulcailor și moonbazar;
•   Să dea LIKE postării concursului;
•   Să eticheteze într-un comentariu doi prieteni pe Instagram;
•   Să adauge Story la Instagram pe profilul personal în care să eticheteze regatulcailor.
Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice persoană care nu respectă prezentul regulament. Nu sunt acceptate participările multiple prin utilizarea metodelor frauduloase (de exemplu: mail-uri multiple, nume false, etc.). În concurs intră toți utilizatorii ce respectă condițiile prezentate în postare și în acest regulament, până la dată de 26 iulie 2022, ora 18:00.

6.    DESEMNAREA ȘI ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORULUI
În urma concursului vor fi desemnați doi câștigători. Câștigătorii vor fi anunțat în maxim 2 ore de la finalizarea concursului. Aceștia vor fi desemnați în cadrul unui story pe paginile de Instagram REGATUL CAILOR (https://www.instagram.com/regatulcailor/) și MOONBAZAR (https://www.instagram.com/moonbazar/). Câștigătorii vor fi contactați de către Organizator. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilordin motive care nu țin de el. Premiul va avea o valabilitate de 2 zile calendaristice.

7.    PREMIILE OFERITE
În concurs sunt disponibile două premii ce constă în câte cinci bilete de intrare la evenimentul GALOP FEST, în valoare totală de 300 RON. Nu este acceptată substituirea premiilor prin sume de bani sau cu alte premii. Premiul nu este transferabil.
8.    PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor. Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate în scopul și pe durata strict necesară organizării și desfăsurarii concursului.
Participantul la concurs în calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, urmatoarele  drepturi: dreptul de acces,  dreptul la rectificare, dreptul la ștergere,  dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor,  dreptul de a obiecta  si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro).

9.    TERMENI ȘI CONDIȚII
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula campania/concursul, dacă se cunosc date despre fraudarea participării și dacă este pusă în pericol administrarea concursului, cât și securitatea și corectitudinea acestuia.
Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant care încearcă să fraudeze sau fraudează concursul.
10.    RĂSPUNDERE LIMITATĂ
Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:
•    Organizatorul nu își asumă răspunderea în cazul în care câstigătorii nu reacționeaza la anunțarea acestuia pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/regatulcailor/;
•    Situațiile în care premiul nu este înmânat câstigatorilor ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la înregistrare;
•    Imposibilitatea câștigătorilor de a intra în posesia premiului;
•    Reclamațiile referitoare la premiul câstigat;
•    Organizatorul concursului nu are nicio răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către participanți;    
•    Organizatorul nu are obligația de a purta corespondența privitoare la solicitările necâștigătoare;
•    Organizatorul nu va putea fi tras la răspundere pentru suspendarea sau încetarea concursului în orice stadiu datorită intervenirii unor evenimente de forță majoră.
•    Organizatorul nu răspunde pentru problemele tehnice sau privind transmiterea electronica de date aflate în afara controlului lui, participanții renuntând la orice fel de pretenții în acest sens împotriva Organizatorului.     
11.    DISPUTE
În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române.
12.    ÎNCETAREA CONCURSULUI
Concursul va înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, independent de voința Organizatorului.
13.    TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE
Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să achite impozitul aferent premiului câştigat în conformitate cu dispoziţiile legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură sunt în sarcina exclusivă a câştigătorului. Prin participarea la concurs, câştigătorul declară că este de acord cu mecanismul de impozitare.

* Concursul nu este în nici un fel finanțat, sponsorizat sau menținut de către Instagram.


CONTACT